Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


     Od początku istnienia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy działa w nim Szkolny Klub Wolontariatu. Dzięki zaangażowaniu wychowawców, Dyrekcji, a przede wszystkim wolontariuszek przez tych kilka lat udało się wypracować cele i standardy, które przyczyniły się do nawiązania współpracy z różnorodnymi instytucjami i wsparcia różnorakich inicjatyw. Niezmiennie SKW przy MOW Wierzbica prowadzi swoją działalność w ścisłej współpracy z działającymi w Ośrodku Szkolnym Kołem Caritas, którego opiekunem jest p. Helena Solecka i  SCMW „Arka”, za które odpowiada p. Martyna Jamka. W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 koordynatorem SKW powołana została p. Magdalena Jędrzejczak. Poprzednio funkcję tę pełniła p. Agnieszka Ankurowska.
     Główne cele działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu przy MOW Wierzbica to:
     •    kształtowanie chęci niesienia pomocy i wsparcia,
     •    propagowanie działalności prospołecznej,
     •    rozwijanie poczucia przynależności i wspólnoty,
     •    angażowanie się w działania na rzecz społeczności lokalnej,
     •    integracja wychowanek ze środowiskiem lokalnym,
     •    spędzanie czasu wolnego w interesujący i pożyteczny sposób,
     •    nawiązanie współpracy z innymi instytucjami.

     Z ww. celów głównych wynikają następujące cele szczegółowe:
     poprzez udział w inicjatywach organizowanych w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu wychowanka:
     •    dostrzega potrzeby innych ludzi,
     •    rozumie potrzebę niesienia pomocy i wsparcia innym,
     •    potrafi być otwarta i wrażliwa na innych ludzi i ich problemy,
     •    potrafi pomagać w sposób bezinteresowny,
     •    stosuje się do zasad właściwego zachowania na co dzień oraz podczas wszelkich akcji wolontariatu,
     •    umie być empatyczna i tolerancyjna,
     •    unika krytyki i traktuje innych z szacunkiem,
     •    komunikuje się w sposób kulturalny, życzliwy i klarowny,
     •    wykazuje umiejętności współpracy,
     •    potrafi rozwijać swoje zainteresowania i zdolności,
     •    umie spędzać swój czas wolny aktywnie i pożytecznie,
     •    kreuje pozytywny wizerunek i postawy wolontariusza.

Zakres działania Szkolnego Klubu Wolontariatu obejmuje:
     1.    środowisko szkolne przy współpracy ze Szkolnym Kołem Caritas i SCMW „Arka” działającymi w MOW Wierzbica,
     2.    środowisko lokalne, w tym instytucje i organizacje:
            •    Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
            •    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy,
            •    Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbicy,
            •    Publiczną Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy,
            •    Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Wierzbicy,
            •    Świetlicę środowiskową „Betania” w Wierzbicy,
            •    Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy,
            •    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali,
            •    Stowarzyszenie Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu,
            •    Caritas Diecezji Radomskiej.
     3.    wszelkie inne miejsca, sytuacje, które wymagają obecności i działania wolontariuszek SKW (tzw. wolontariat akcyjny).
     Szkolny Klub Wolontariatu działa w oparciu o plan pracy sporządzony na początku roku szkolnego przez koordynatora SKW. We wrześniu 2017 roku w Ośrodku wyłoniona została także Rada Wolontariatu, którą tworzą dziewczęta z Samorządu Wychowanek. Utworzona Rada Wolontariatu może stanowić narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu poprzez m.in.:
     •    diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym,
     •    diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu Ośrodka,
     •    opiniowanie oferty działań wolontariackich,
     •    decydowanie o konkretnych działaniach do realizacji.

     Działania w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu przynoszą naszym wychowankom wiele satysfakcji i poczucie spełnienia. Dzięki inicjatywom podejmowanym na rzecz innych, często słabszych, chorych, pokrzywdzonych, dziewczęta umieją dostrzec dużo więcej niż tylko własne potrzeby. Swoim zapałem do pracy i gotowością do niesienia pomocy powodują, że nawet najtrudniejsze sytuacje wydają się być jedynie wyzwaniami, którym można sprostać, a na twarzach potrzebujących wsparcia i pomocy pojawia się uśmiech i wdzięczność.

Magdalena Jędrzejczak,
koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu