Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

  W ramach długofalowej pracy profilaktyczno - wychowawczej nasz ośrodek i policja utrzymują stałą, bieżącą współpracę w zakresie profilaktyki zagrożeń. Współpracujemy systematycznie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej w Radomiu. Nasza współpraca ma charakter interwencyjny ale również i  prewencyjny. Zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc. Funkcjonariusze policji goszczą u nas w ośrodku przeprowadzając zajęcia profilaktyczne i tematyczne z wychowankami m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości, na temat zasad bezpieczeństwa (np. pożarowego), zachowań ryzykownych oraz sposobów unikania zagrożeń, przeprowadzając szkolenia rady pedagogicznej jak również i szkolenia z rodzicami.

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.
Jest wymownym znakiem jedności kolejnych pokoleń, które z różnorodności czasów i kwestii tworzą wspólne patrynomium kultury i nauki. Biblioteka jest więc szczególną świątynią twórczego ducha ludzkiego,
który odzwierciedla owo Boże natchnienie, które towarzyszyło dziełu stworzenia świata i człowieka.
Jan Paweł II

Stowarzyszenie KARAN jest pierwszą i największą organizacją pozarządową o profilu katolickim, nastawioną na wszechstronną i systemową pomoc osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość, a także dzieciom i członkom rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo. Praca na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od substancji i zachowań jest niezwykle ważna.

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych „Ziemia Radomska” to organizacja, która popularyzuje i wspiera turystykę młodzieżową już ponad pół wieku. Od początku istnienia naszego ośrodka utrzymujemy stałą współpracę z PTSM włączając się w plan imprez krajoznawczo-turystycznych organizowanych przez Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTSM „Ziemia Radomska”. Celem PTSM jest miedzy innymi uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły, upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży. Dlatego też dzięki PTSM podtrzymujemy tradycję organizowania młodym ludziom- naszym wychowankom - czasu wolnego w postaci wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, rowerowych, biwaków.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” w Radomiu to organizacja non-profit, działającą w Radomiui okolicach od 2013 roku. Jak sami podają, ich misją jest wspieranie ludzi w zmienianiu ich życia na lepsze, poprzez odkrywanie ich potencjału, podnoszenie motywacji do działania oraz wzmacnianie na każdym etapie życia.My mieliśmy okazję przekonać się o tym, iż tak jest naprawdę. Współpracę ze Stowarzyszeniem rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2019/2020 i mamy nadzieję, na dalszą i owocną więź. Za powyższe odpowiedzialna jest p. Martyna Jamka.

w ramach współpracy z Caritas Diecezji Radomskiej mogliśmy poszerzyć nasze działania wolontariatu o wparcie placówki, w której schronienie otrzymują potrzebujące kobiety wraz ze swoimi dziećmi. Miejsce te skierowane jest przede wszystkim na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie a jego głównym celem jest zapewnienie warunków umożliwiających poradzenie sobie z traumatycznymi doświadczeniami z domu rodzinnego oraz namiastki bezpieczeństwa, wsparcia, poczucia akceptacji.

Ośrodek przeznaczony jest dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą, które nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji związanych z doznawaną przemocą, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, policją, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy. My również możemy korzystać ze wsparcia, wiedzy i nieocenionego doświadczenia Dyrekcji i Pracowników w/w. Za współpracę odpowiedzialne są p. Monika Kufel-Maleta, p. Angelika Stanik i p. Martyna Jamka.

Współpraca z Świetlicą Środowiskową ,, Betania’’ przy parafii św. Stanisława w Wierzbicy ma na celu rozwijanie u wychowanek zdolności interpersonalnych, kreatywności, właściwej organizacji czasu wolnego, a także zachęcenie do niesienia bezinteresownej pomocy.  Dziewczęta biorą udział w zajęciach w świetlicy, organizują gry i zabawy dla dzieci, pomagają w organizacji różnorodnych imprez min. in. Dzień Dziecka, Choinka.