• MOW Wierzbica

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

www.systemkierowania.ore.edu.pl

tel. (22) 8759715

 

p.o. Kierownik Wydziału Resocjalizacji i Socjoterapii - Maria Depta

 

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanków do naszej placówki prosimy o kontakt z Dyrektorem Ośrodka Panią magister Agnieszką Ankurowską:

tel. (48) 6183174 w godzinach 8 - 16.

 

Procedura kierowania

Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 178 poz. 1833) w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii stanowiących akt wykonawczy do art. 81 ustawy z dnia 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 202 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z późniejszymi zmianami).

 

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży

Nieletni wobec, którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowany jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.
ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce.
Wychowanek może być dowieziony do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

 

Dokumentacja przyjmowanych dziewcząt powinna zawierać:
orzeczenie (postanowienie) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego,
kopię opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego,
skrócony odpis aktu urodzenia,
potwierdzenie stałego zameldowania,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane),
ostatnie świadectwo szkolne,
kartę zdrowia ucznia,
kartę szczepień,
potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych,
dwa aktualne zdjęcia,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie (kandydaci do Branżowej Szkoły I Stopnia).

 

W przypadku braków w dokumentacji Ośrodek zwraca się do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.