Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

     Koło kulinarne „Razem smakuje wyśmienicie” działa zgodnie z opracowanym na początku roku szkolnego planem pracy. Wychowawcy prowadzący koło to: Magdalena Jędrzejczak, Anna Rusek, Angelika Stanik, Anna Prus – Chwastek, Dariusz Jędrzejczak i Michał Komar.

Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.

Koło artystyczne na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy działa od listopada 2012. Opiekunami koła są: Aleksandra Skuza, Marta Czyż, Martyna Jamka. Celem zajęć jest stwarzanie wychowankom możliwości pielęgnowania swoich zainteresowań, rozwijania uzdolnień, a także uświadomienia sobie dotąd nie odkrytych predyspozycji. Dziewczęta uczą się racjonalnie i wartościowo spędzać czas wolny, przełamywać swoją nieśmiałość i walczyć z tremą podczas publicznych wystąpień. Nasze podopieczne są twórcze i kreatywne szczególnie w sferze piśmienniczej. Chętnie piszą wiersze, piosenki oraz referaty, które prezentowane są na łamach ośrodkowej gazetki oraz podczas występów artystycznych.

Koło europejskie stawia sobie za cel kształtowanie wśród uczniów świadomości przynależności do wspólnoty krajów europejskich i korzyści z tego płynących. Daje ono przede wszystkim możliwość porównania cech własnego kraju z innymi kulturami, kształtuje postawy patriotyczne poprzez budzenie szacunku do własnej ojczyzny i jednocześnie przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatela zjednoczonej Europy. Pozwala również uczniom wykorzystać wiedzę w praktyce poprzez wykonywanie konkretnych zadań. Efektami realizacji projektu będzie wzbogacenie wiadomości i umiejętności wychowanków z zakresu znajomości problematyki związanej z Unią Europejską.

Opiekunowie: Helena Solecka, Agnieszka Ankurowska

Koło kosmetyczne w roku 2013/2014 prowadzone przez wychowawcę Agnieszkę Ankurowską ma na celu zorganizowanie czasu wolnego podopiecznych, pobudzania do dbania o swoje ciało i higienę osobistą. Poza tym spotkania pomagają w budowaniu pozytywnych relacji wśród wychowanek koła kosmetycznego i integrują grupę, kształtują pozytywne postawy, jak również doskonalą umiejętności interpersonalne poprzez prace zespołową. Koło pozwala na wspólną zabawę, wymianę doświadczeń kosmetycznychoraz poszerza wiedzę podopiecznych. Program koła kosmetycznego dostosowany jest do potrzeb i zainteresowań wychowanek.

Koło kulinarne działa pod nazwą "Razem smakuje wyśmienicie", pracuje zgodnie z opracowanym programem, a opiekę nad nim sprawują wychowawczynie p. Magdalena Jędrzejczak i p. Magdalena Orczykowska. Główny cel działalności koła kulinarnego to zorganizowanie czasu wolnego wychowanek na terenie Ośrodka, jak również wzbudzanie w nich zainteresowania sztuką kulinarną jako umiejętnością pożyteczną i często wykorzystywaną w życiu codziennym. Cele szczegółowe zaś to przygotowanie naszych podopiecznych do samodzielnego życia i umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi oraz produktami spożywczymi, a także nauczenie ich higieny podczas pracy w kuchni, zasad zdrowego żywienia i savoir-vivre.

Teatr od dawna był elementem resocjalizacji bardziej lub mniej docenianym, dziś zdaje się nieodłącznym. Koło teatralne w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy zostało założone dla dziewcząt, w celu ukazania im jak owocna może być praca ze sztuką.

Turystyka odgrywa duże znaczenie w rozwoju osobowości młodego człowieka, wychowaniu w duchu patriotyzmu, szacunku do ludzi i środowiska przyrodniczego oraz dóbr kultury i współczesnych wytworów ludzkiej pracy.