Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Główną ideą kontynuowania współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy jest integrowanie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ze środowiskiem lokalnym, a jednocześnie rozbudzanie w nich tolerancji i chęci niesienia pomocy ludziom niepełnosprawnym oraz wrażliwości wobec ludzkich ułomności.

Nasza placówka nawiązała również współpracę z warszawską fundacją "Po Drugie". Organizacja ta pomaga i wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym, patologią i bezradnością. Głównym celem podjętej współpracy jest angażowanie naszych podopiecznych w różnego rodzaju akcje społeczne organizowane przez fundację. Dzięki tej kooperacji mogliśmy wziąć udział w pikniku profilaktycznym, który okazał się dla nas wspaniałą przygodą. Za przygotowanie stoiska pod hasłem "PATRZ, KOMU UFASZ" zdobyliśmy nagrodę główną, czyli rejs katamaranem z kapitanem R. Paszkem. Wychowanki chętnie angażują się w tego typu akcje, więc współpraca z fundacją na pewno będzie owocna i przyczyni się do budowania właściwych postaw społecznych wśród naszych podopiecznych.

Współpraca z fundacją odbywa się pod opieką p. Angeliki Stanik i p.Martyny Jamki.

„Pasja nadaje sens każdemu życiu i pcha ku spełnieniu…” Nie można uczciwie mówić o wychowaniu, gdy nie zostawia się w nim miejsca na rozwijanie zainteresowań, pasji. Dlatego też nasze wychowanki, dzięki współpracy nawiązanej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wierzbicy, wspaniałomyślności dyrektora GOK p. Sławomira Kucharczyka, a także przy nieocenionym wsparciu instruktora p. Tomasza Zakrzewskiego mogą rozwijać swoje talenty wokalne.

Nad współpracą z GOK czuwa p. Małgorzata Małek

    Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ma na celu pomoc osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. Zamierzamy podejmować działania zmierzające do integracji ze środowiskiem lokalnym.

Skąd pomysł na czytanie bajek dzieciom w przedszkolu??? Znana jest nam wszystkim akcja „Cała Polska czyta dzieciom”; zajmują się tym aktorzy, pisarze, piosenkarze, dziennikarze, osoby znane i lubiane. Dlaczego więc i nasze wychowanki nie mogłyby poczytać dzieciom z pobliskiego przedszkola?

    Nasz Ośrodek współpracuje również z Publiczną Szkołą Podstawową w Wierzbicy.   W ramach współpracy uczestniczymy w zajęciach świetlicowych podczas których, nasze wychowanki prowadzą kreatywne zabawy i zajęcia dla dzieci. Wspierają w odrabianiu prac domowych, pomagają w prowadzeniu zabaw integracyjnych, wykonywaniu prac plastycznych.  Podczas takich zajęć nasze wychowanki kształtują potrzebę niesienia pomocy innym, rozwijają empatie, tolerancję i zrozumienie. Wychowanki bardzo chętnie angażują się w tego rodzaju akcje. Starają się pomóc najlepiej jak mogą i czerpią z tego wielka przyjemność.
Współpraca z Publiczną Szkołą Podstawową  w Wierzbicy odbywa się pod opieką wychowawcy A. Stanik.

Współpraca zSCM Arka w Radomiu trwa od początku istnienia ośrodka, a głównym jej zadaniem jest chęć angażowania naszych podopiecznych do szeroko rozumianej działalności na rzecz drugiego człowieka, chęć wzbudzania potrzeby niesienia pomocy, uwrażliwianie na cudze problemy, kształtowanie umiejętności otwierania się na innych, a także wsparcie społeczności lokalnej w podejmowaniu różnych inicjatyw na rzecz dobra wspólnego.
Współpracą z w/w zajmuje się p. Martyna Jamka.