Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Ogólnopolski program edukacyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
„Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” –
Edycja X jubileuszowa    Nasz Ośrodek już po raz trzeci przystąpił do programu edukacyjnego organizowanego przez Prezesa UODO pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.
Podstawowym celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:
•    wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
•    podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
•    poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
•    poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
•    umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
•    poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
•    kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie(2006/962/WE).
    
Jubileuszowa X edycja programu to nowy logotyp stworzony z potrzeby ukazania świata, w jakim współcześnie żyją dzieci i młodzież.
Aktualny znak bowiem prezentuje dziecko otoczone symbolami wielu współczesnych urządzeń i rozwiązań komunikacyjnych, z których korzysta lub przebywa w miejscach umożliwiających łatwy do nich dostęp. Urządzenia te, jak również dostępne za ich pośrednictwem aplikacje, ułatwiają dziecku funkcjonowanie we współczesnym świecie, np. są przydatne do nauki lub realizacji pasji. Jednocześnie nieumiejętnie używane mogą również nieść zagrożenia, z których dziecko z uwagi na wiek i brak doświadczenia może nie zdawać sobie sprawy.
Użyta zaś w logotypie nazwa programu – „Twoje dane – Twoja sprawa” – ma uświadamiać młodemu odbiorcy potrzebę odpowiedzialnego posługiwania się współczesnymi technologiami z poszanowaniem prywatności, a całościowologotyp ma kojarzyć się uczniom, że program, to kopalnia wiedzy o ochronie danych osobowych oraz dobrych praktyk, dzięki którym staną się bardziej świadomymi członkami zarówno społeczności szkolnej i lokalnej, jak i globalnej wioski – takie jest właśnie podstawowe założenie programu.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/p/tdts.

Koordynatorem ds. programu w MOW Wierzbica jest p. Magdalena Jędrzejczak.