Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Nasz ośrodek we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką św. Stanisława Bpa i M. w ramach funkcjonowania Świetlicy środowiskowej BETANIA w Wierzbicy realizować będzie od IV 2021 roku do XI 2021 roku projekt edukacyjno-profilaktyczny. Projekt jest realizowany w ramach zadania publicznego „Wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”, został wybrany w konkursie ofert przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Radomiu. Oferta jest możliwością poszerzenia działań edukacyjno - profilaktycznych realizowanych przez nas w poprzednich latach. Obejmują one dodatkowe zajęcia: warsztatowe, rozwojowe i opiekuńczo – wychowawcze.

Profilaktyka przedwczesnego rodzicielstwa oraz budowania kompetencji rodzicielskich u dziewcząt przewija się nieustannie w działaniach zarówno świetlicy jak naszego ośrodka. Podstawowym naszym, wspólnym zadaniem jest wychowywanie socjalizujące, zmierzające do eliminowania przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego, przygotowanie do prawidłowego uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, a także zapewnienie wszechstronnego rozwoju osoby i przygotowanie do samodzielnego życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami.
Bezpośrednim efektem realizacji tego zadania będzie zatem przygotowanie naszych dziewcząt do prawidłowego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzica - matki, budowanie świadomych postaw wobec rodzicielstwa, rozwój kompetencji społecznych i wiedzy w zakresie zdrowia, seksualności, prawa;