Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

W roku szkolnym 2020/2021 grupa wychowanek brała udział w w/w programie prowadzonym przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w Radomiu.
Jest to program wczesnej interwencji skierowany do osób w wieku 13-19 lat, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol, tzw. dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program nie jest przeznaczony dla osób używających heroiny lub uzależnionych od narkotyków.

Program ma formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. „FreD goes net” składa się z rozmowy indywidualnej i 8 - godzinnych zajęć przeznaczonych dla małych grup (5-12 osób).
Celem programu jest przeciwdziałanie rozwojowi uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Cel ten jest osiągany poprzez pogłębienie wiedzy uczestników programu na temat zdrowotnych, społecznych i prawnych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) oraz wiedzy na temat miejsc pomocy, a także poprzez zmianę postaw wobec używania ww. substancji.
Po zakończeniu programu uczestnicy otrzymują świadectwo udziału w programie. Program jest upowszechniany i koordynowany przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, agendę Ministra Zdrowia.