Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

Innowacja pedagogiczna z zajęć sportowych – karate tradycyjne
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
rok szkolny 2017/2018

1.    Tytuł innowacji:

„Karate tradycyjne jako forma samoobrony zapewniająca
wszechstronny, harmonijny rozwój”.
2.    Rodzaj innowacji:
Metodyczna
3.    Adresaci:
Wybrana grupa wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy, któralubi aktywność fizyczną lub chciałaby zaznajomić się z tajnikami sztuki samoobrony.

4.    Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
•    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz.U. nr 56, poz. 506, z późn. zm.).

5.    Miejsce realizacji:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
            adres: ul. Sienkiewicza 55
            26-680 Wierzbica
            Telefon i fax: 48 618 31 74
            Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.    Autorzy innowacji:

Imię i nazwisko:Dariusz Jędrzejczak
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
Zajmowane stanowisko:wychowawca

Imię i nazwisko: Magdalena Jędrzejczak
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: wychowawca

7.    Czas realizacji:

grudzień 2017 – maj 2018

8.    Finansowanie:

Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.


OPIS ZASAD INNOWACJI

I.    WSTĘP

Jako wychowawcy, którzy od kilku lat pracują z młodzieżą trudną, niedostosowaną społecznie oraz mającą dużo pokładów energii, wiemy jak istotne jest zorganizowanie jej czasu w sposób interesujący i pouczający. Z tego powodu wybraliśmy taką innowację pedagogiczną, która przyczyni się do rozwoju sprawności fizycznej dziewcząt, stabilności emocji, nabycia przez nie właściwych kompetencji społecznych i będzie uczyć je systematyczności, czyli jednym słowem – spowoduje ich wszechstronny rozwój.
Jest to pierwsza realizowana przez nas innowacja pedagogiczna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy.
Podążając za opinią autorów twórczej resocjalizacji, sport jest niezastąpionym narzędziem i ważnym środkiem w procesie wychowawczym nieletnich niedostosowanych społecznie. Dzięki zajęciom sportowym możliwe jest bowiem rozładowanie napięcia psychicznego i ruchowego oraz redukcja lęku, co pozwala wychowankom na szybszą adaptację w warunkach poza Ośrodkiem. Właściwie zorganizowane zajęcia sportowe zakładają wszechstronny, harmonijny rozwój osobowości nieletnich. Angażowanie się w sport pozwala walczyć z zagrożeniami dzisiejszej cywilizacji – alkoholem, narkomanią i przemocą – oraz pozwala odkryć w sobie nieznane dotychczas umiejętności i zdolności, a także pożytecznie spędzić czas wolny i motywować do systematycznej pracy.
Karate tradycyjne, na którym opiera się cała innowacja, jest to sztuka samoobrony wywodząca się z Japonii. Jego podstawa techniczna jest oparta na okinawskiej zasadzie to de, która z kolei opiera się na chonfa – chińskiej sztuce walki będącej formą samoobrony bez użycia broni. Podstawą filozoficzną karate tradycyjnego jest japońskie budo, które jest wspólne dla wielu japońskich sztuk walki. Karate tradycyjne daje najwyższej jakości korzyści fizyczne, ponieważ trening obejmuje dynamiczne użycie całego ciała. Karate tradycyjne nie tylko dąży do rozwoju całej osoby, ale także ma korzystne działanie na stan umysłu i emocji, zapewniając całkowitą równowagę i stabilne emocje. Ostatecznym celem treningu w karate tradycyjnym nie jest tylko osiągnięcie perfekcji w sztuce walki, ale raczej całkowity rozwój ludzkiego charakteru tam, gdzie walka nie jest już potrzebna. Karate tradycyjne uważane jest nie tylko za nośnik tradycji i kultury Dalekiego Wschodu, ale również wciąż aktualnych wartości etycznych takich jak uprzejmość, szlachetność, współczucie, szacunek, uczciwość.
Biorąc pod uwagę fakt, że wychowanki przebywają w Ośrodku przez całą dobę, istotne jest, aby zapewnić im jak najlepszy wszechstronny rozwój, ukazać różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz umożliwić im spożytkowanie nagromadzonej energii i rozładowanie napięcia w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami i zasadami. Dzięki wybranej przez nas metodzie będą miały okazję wyrazić siebie – swoje zdolności i emocje, jak również nabyć nowe umiejętności, które będą zdobywane za pomocą ich własnego wysiłku, zaangażowania i poświęconego czasu. Ważnym elementem jest także to, iż te nowe kompetencje dziewczęta będą zdobywać pod okiem profesjonalnego trenera.


II.     ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Głównym założeniem innowacji metodycznej jest nauczenie się  sztuki samoobrony za pomocą karate tradycyjnego celem wszechstronnego rozwoju wychowanek – fizycznego, psychicznego – osiągnięcia równowagi w sferze emocjonalnej, całkowitego rozwoju charakteru i społecznego (m.in. wpojenie zasad uprzejmości, szlachetności, współczucia, szacunku czy uczciwości).
Programem innowacyjnym objęta zostanie wybrana grupa wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbica, która lubi aktywność fizyczną lub chciałaby zgłębić tajniki samoobrony. Innowacja będzie realizowana podczas zajęć popołudniowych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez trenera, p. Pawła Gleichaw wymiarze 1 godziny tygodniowo. Podczas treningu mogą być również obecni asystenci trenera. Instruktor będzie wprowadzał wychowanki w świat karate tradycyjnego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Nieletnie zaznajomią się także z podstawowym słownictwem występującym w sztuce karate. Innowacja zakończy się pokazem nabytych umiejętności przed całą społecznością Ośrodka oraz osobami z zewnątrz podczas turnieju gier zręcznościowych zorganizowanego dla wychowanek MOW Wierzbica  i podopiecznych DPS Wierzbica w maju 2018 r.

III.     CELE OGÓLNE INNOWACJI
Nadrzędnym celem niniejszej innowacji jest wszechstronny rozwój wychowanek poprzez:
•    uczenie sztuki samoobrony,
•    zaznajomienie z ideą karate tradycyjnego i podstawowym słownictwem,
•    zapoznanie z zasadami karate,
•    kształtowanie charakteru,
•    spożytkowanie energii,
•    rozładowanie napięcia,
•    osiągnięcie równowagi emocjonalnej,
•    ukazywanie ciekawych form spędzenia czasu wolnego,
•    zaprezentowanie swoich talentów i umiejętności,
•    ukazywanie i kształtowanie wartości etycznych takich jak uprzejmość, szlachetność, współczucie, szacunek, uczciwość,
•    motywowanie do systematycznego działania,
•    zachęcanie do podejmowania pracy nad sobą, przezwyciężania swoich słabości,
•    rozwijanie zainteresowań.

IV.    CELE SZCZEGÓŁOWE:
Wychowanki poprzez zajęcia sportowe z karate tradycyjnego:
•    nabędą umiejętność samoobrony bez użycia broni,
•    poznają istotę i zasady karate tradycyjnego oraz podstawowe słownictwo z nim związane,
•    poprawią swoją kondycję fizyczną,
•    będą potrafiły wykorzystać drzemiące w nich zasoby energiiwe właściwy sposób,
•    będą umiały rozładować napięcie i negatywne emocje w sposób zgodny z ogólnie przyjętymi normami,
•    będą umiały osiągnąć harmonię i równowagę w sferze emocjonalnej,
•    poznają nową formę spędzenia czasu wolnego,
•    będą potrafiły ukazać swoje zdolności i umiejętności,
•    będą znały i stosowały takie wartości jak uczciwość, szacunek, uprzejmość, szlachetność, tolerancja czy współczucie,
•    będą angażować się w podejmowanie dodatkowych działań, systematycznej pracy nad sobą.

V.    METODY I FORMY PRACY
W trakcie realizacji innowacji stosowane będą następujące metody, formy i techniki pracy:
•    pokaz,
•    ćwiczenia praktyczne,
•    praca indywidualna, w parach,
•    techniki multimedialne – film,
•    pogadanka.

VI.    ZAKRES TEMATYCZNY

Program niniejszej innowacji zakłada realizację kursu dla początkujących i stosowanie takich technik, chwytów itp., które  umożliwią nabycie podstawowej sztuki samoobrony.

VII.    PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY

Przewidywane efekty wdrażania innowacji:
dla wychowanek:
•    nabycie sztuki samoobrony,
•    wszechstronny, harmonijny rozwój,
•    całkowity rozwój charakteru,
•    rozładowanie napięcia i negatywnych emocji,
•    rozwój zainteresowań,
•    poznanie takich form spędzenia czasu wolnego, które zachęcą do podejmowania aktywności i systematycznej pracy,
•    wzrost pewności siebie i świadomości swoich mocnych stron,
•    pokonanie swoich słabości,
dla Ośrodka:
•    nawiązanie współpracy z instruktorem karate,
•    wzbogacenie oferty edukacyjnej i wychowawczejplacówki poprzez atrakcyjne zajęcia, metody i formy pracy,
•    budowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka wśród wychowanek, rodziców/ opiekunów prawnych oraz wśród najbliższej społeczności lokalnej,
dla wychowawców realizujących innowację:
•    satysfakcja  i zadowolenie z pracy,
•    zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych,
•    rozbudzanie kreatywności.

VIII.    EWALUACJA

W trakcie realizacji innowacji będzie na bieżąco prowadzona  obserwacja pracy i postępów uczennic oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych. Na bieżąco prowadzone będą konsultacje z trenerem karate oraz uzyskane zostaną od niego informacje na temat postępów nieletnich na zakończenie innowacji. Weryfikacji będzie także poddawana systematyczna obecność dziewcząt na zajęciach. Wyniki ewaluacji zostaną opracowane po pokazie nabytych przez wychowanki umiejętności w maju 2018 r. Analiza wyników ewaluacji będzie istotną informacją dla wychowawców wprowadzających innowację odnośnie poziomu zaangażowania i zainteresowania dziewcząt tego rodzaju aktywnościami, a także poczynionymi przez nie postępami.
Po zakończeniu realizacji innowacji wyniki ewaluacji zostaną opracowane w formie sprawozdania, z którym zapoznane zostaną wychowanki, ich rodzice i rada pedagogiczna.

     Ewaluacji podlegać będą:
•    stopień realizacji programu innowacyjnego – podstawowego kursu karate tradycyjnego dla początkujących,
•    skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach,
•    atrakcyjność programu,
•    użyteczność programu dla jego uczestników,
•    efektywność programu,
•    stopień zaangażowania wychowanek.

Narzędzia, które posłużą do przeprowadzenia ewaluacji:
•    obserwacja pracy uczestniczek, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania,
•    rozmowy z wychowankami,
•    rozmowy z instruktorem karate,
•    analiza postępów i osiągnięć dziewcząt,
•    ankieta skierowana do uczestniczek.
Dzięki przeprowadzonej ewaluacji możliwe będzie wyciągnięcie istotnych wniosków dotyczących wyboru tematyki i rodzaju działania innowacyjnego, zastosowanych metod, technik i form pracy oraz celowości i zasadności realizowania podobnych przedsięwzięćw przyszłości.

Literatura:
1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r.                         w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz.U. nr 56, poz. 506, z późn. zm.).
4.    http://www.karate.pl/czym_jest_karate_tradycyjne.php
5.    Informacje  o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego, http://www.tu.kielce.pl/sukces/pliki/Krok.pdf.
6.    Komorowska Hanna: O programach prawie wszystko, WSiP,1999.