Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • MOW Wierzbica

1.    Tytuł innowacji:

„Angielski nie musi być nudny- quizy, turnieje wiedzy i gry towarzyskie
na lekcjach języka angielskiego”.
2.    Rodzaj innowacji:
Metodyczna
3.    Adresaci:
Cała populacja uczniowska Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy- klasa III gimnazjum, klasa I szkoły branżowej, klasa II i III  Zasadniczej Szkoły Zawodowej

4.    Podstawa prawna:
•    Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943) – art. 41 ust. 1 pkt 3.
•    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz.U. nr 56, poz. 506, z późn. zm)

5.    Miejsce realizacji:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
             adres: Sienkiewicza 55
             26-680 Wierzbica
             Telefon i fax 48 618 27 74
             Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.    Autor innowacji:

Imię i nazwisko: Izabela Wójcik
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel dyplomowany
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Egzaminator maturalny i gimnazjalny z języka angielskiego.
7.    Czas realizacji:

4 września 2017 – 22 czerwca 2018

8.    Finansowanie:

             Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.


OPIS ZASAD INNOWACJI

I.    WSTĘP

Jestem nauczycielem z 27 - letnim stażem pracy i moje wieloletnie doświadczeni
w pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku dowodzi, że atrakcyjne formy zajęć oraz wprowadzane przeze mnie innowacje przyczyniają się do zainteresowania uczniów nauką języka, pogłębiania ich motywacji do rozwijania swoich kompetencji językowych.
Inspiracją do napisania niniejszej innowacji o charakterze metodycznym stały się popularne w dzisiejszych czasach,  jak również znane z lat wcześniejszych, telewizyjne turnieje wiedzy, quizy, programy typu „talent show”, dające ludziom możliwość wykazania się umiejętnościami, zdolnościami i talentami. Gry i zabawa to świetny sposób na naukę języka nie tylko przez dzieci, ale również przez młodzież, a w szczególności młodzież trudną, która trafia do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
W resocjalizacji nauka szkolna odgrywa znaczącą rolę. Szkoła to miejsce, gdzie celem nadrzędnym jest przekazywanie wiedzy, ale w nauczaniu resocjalizacyjnym nacisk powinien być położony na rozbudzanie zainteresowania młodzieży nauką szkolną. Aby więc zmotywować młodych ludzi, którzy najczęściej mają złe doświadczenia związane z nauką
w szkole nauczyciel musi zadbać o to, aby wychowanka chciała zacząć się uczyć. Resocjalizacja na lekcjach języka angielskiego ma wymiar twórczego działania. Moim zadaniem jako nauczyciela jest motywować wychowanki do aktywności, jak również uczyć pewności siebie i wiary we własne możliwości. Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiednich metod pracy.
W pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie  ważny jest dobór takich metod
i technik pracy, aby zapewnić im satysfakcję z wykonywanego zadania. Metodami, które najlepiej sprawdzają się w pracy z młodzieżą trudną są metody pokazowe i aktywizujące, wykorzystujące najnowsze technologie informacyjne oraz muzykę ( muzykoterapia), czy też plastykę ( arteterapia). Metody te pozwalają wychowankom wyrażać swoje emocje, siebie samego poprzez działanie. Jest to również dobry sposób na ujawnianie talentów i zdolności
a przecież chodzi nam właśnie o to, aby wychowanka otworzyła się, pokazała  swoje mocne strony, które będą kluczem do jej resocjalizacji.

Moim pomysłem na uatrakcyjnienie lekcji języka angielskiego jest niniejsza innowacja pedagogiczna Wprowadzając do procesu edukacyjnego quizy, turnieje wiedzy,  gry towarzyskie będę miała okazję na stworzenie lepszych warunków do nauki języka poprzez wprowadzenie relaksacyjnej atmosfery na lekcjach. Zabawa i śmiech pozwalają w sposób bezstresowy przyswajać wiedzę, uwalnia pozytywne emocje, wpływa na zapamiętywanie nowego materiału i utrwalanie już wprowadzonego. W czasie zabawy wyłącza się lęk przed popełnianiem błędów, co pozwala na swobodne komunikowanie się i łamanie barier językowych. Bardzo ważny jest również fakt, że stosując tę metodę pracy uczniowie uczą się pracować i komunikować w zespole.

II.     ZAŁOŻENIA INNOWACJI

Głównym założeniem innowacji metodycznej jest nauka języka poprzez wprowadzenie aktywizujących form pracy o charakterze zabawy połączonej ze zdobywaniem wiedzy i nabywaniem podstawowych umiejętności językowych niezbędnych w procesie komunikowania się  oraz motywowanie uczennic do samodzielnej pracy nad językiem.
W ramach innowacji uczennice będą wzbogacać zasób słownictwa aktywnego, uczyć się komunikacji werbalnej w języku angielskim, poznawać kulturę krajów anglojęzycznych poprzez tworzenie i udział w quizach, konkursach, turniejach wiedzy i grach towarzyskich.
Jedna lekcja w miesiącu w każdej klasie będzie miała charakter stricte turniejowy, natomiast na pozostałych lekcjach wprowadzane będą elementy gier i zabawy adekwatnie do realizowanych treści, celem uatrakcyjnienia poszczególnych lekcji.
Programem innowacyjnym zostanie objęta cała populacja uczennic Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy. Innowacji realizowana będzie w ramach lekcji języka angielskiego zgodnie z ramowym planem nauczania na danym etapie edukacyjnym. Podczas zajęć prowadzonych w ramach innowacji uczennice będą pracować w oparciu
o materiały przygotowane przez nauczyciela. W ramach zajęć lekcyjnych uczennice nauczą się korzystania z różnych źródeł wiedzy. Uczestniczki zajęć będą miały możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki atrakcyjnym metodom aktywizującym. Bardzo często ćwiczenia zawarte w podręczniku są nudne, wiele z nich uczniowie wykonują mechanicznie, podstawiając dane tylko do wzoru. Tak nie musi wcale być, gdyż realizacja podstawy programowej przebiega w oparciu o treści zawarte w podręczniku, ale dobór ćwiczeń i metod pracy zależy przecież od inwencji twórczej nauczyciela. Czasem warto wykorzystać  na lekcji ciekawe gry, quizy, czy konkursy wzorowane na znanych telewizyjnych programach i da to znacznie lepszy efekt, a uczniowie docenią to i chętniej będą się uczyć.

III.     CELE OGÓLNE INNOWACJI
Nadrzędnym celem niniejszej innowacji jest zachęcenie uczennic do uczenia się języka angielskiego oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych poprzez:
1.    zapewnianie uczennicom maksimum kontaktu z językiem angielskim,
2.    kształcenie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności komunikowania się,
3.    wzbogacenie słownictwa.
4.    wyposażenie w podstawowe zwroty przydatne w codziennym życiu,
5.    rozwijanie w uczennicach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi poprzez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności lingwistycznych,
6.    pokazanie różnorodnych metod i narzędzi do samodzielnego uczenia się języka,
7.    zapewnianie uczennicom możliwości stosowania języka angielskiego jako narzędzia przy wykonywaniu projektów zespołowych i komunikacji językowej,
8.    uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka angielskiego,
9.    pobudzanie wyobraźni i kreatywności,

IV.     CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczennice:
1.    Będą potrafiły porozumiewać się w języku angielskim używając prostego słownictwa i podstawowych zwrotów niezbędnych w komunikacji językowej,
2.    znajdą własny model uczenia się języka poprzez stosowanie różnorodnych stylów uczenia się na zajęciach,
3.    nabędą umiejętność pracy w zespole nad projektem (tworzenie quizów, zasad gry, udział w turniejach wiedzy, grach towarzyskich.),
4.    nauczą się samodzielnej pracy nad językiem, korzystając z różnych źródeł wiedzy (słowniki, e- słowniki, teksty literackie, Internet itp.),
5.    nauczą się klasyfikowania i selekcjonowania informacji,
6.    nauczą się zasad zdrowej rywalizacji poprzez udział w konkursach,
7.    wzrośnie ich motywacja do uczenia się języka.

V.    METODY I FORMY PRACY
W trakcie realizacji innowacji stosowane będą następujących metody, form i technik pracy:
•    techniki multimedialne,
•    tworzenie quizów, turniejów wiedzy, gier językowych
•    projekty: metoda pracy pozwalająca uczennicom na swobodny wybór treści i formy nauki.
•    techniki teatralne: wcielanie się w role prezentera, uczestnika quizu, czy jurora
•    lektura tekstów literackich i popularnonaukowych,
•    praca indywidualna, w parach i w grupie
•    metoda komunikacyjna
•    metoda audiolingwalna
•    metoda tłumaczeniowa

VI.    PROPONOWANE QUIZY, GRY, KONKURSY I ZABAWY
•    Family game ( Familiada)
•    I love You Britain, I love You America ( wzorowane na programie Kocham Cię Polsko)
•    Twenty Questions ( Jeden z Dziesięciu, Wielka Gra)
•    Millionaires
•    Wheel of Fortune
•    Word play ( gra słów)
•    Countries and Cities ( Państwa – Miasta)
•    Charades ( Kalambury)
•    Magic letters ( Magia liter)
•    The Brain ( Genialny umysł)
•    Treasure guest ( Szukanie skarbu)
•    Boggle ( Krzyżówka szcęścia)

VII.     ZAKRES TEMATYCZNY

Program niniejszej innowacji zakłada realizację tematyki zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego ( IV.1 PP)

VIII.    PRZEWIDYWANE EFEKTY PRACY

Przewidywane efekty wdrażania innowacji:
dla uczennic:
•    Podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego
•    Poszerzenie możliwości poznania języka
•    Wzbogacenie czynnego słownictwa
•    Przezwyciężenie blokady w stosowaniu języka angielskiego
•    Nauczenie się współpracy w grupie
•    Wzrost pewności siebie
•    Satysfakcja z możliwości uczenia się języka obcego
•    Poznanie i umiejętność korzystania z różnych źródeł wiedzy
dla szkoły:
•    Poprawa jakości pracy placówki
•    Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez atrakcyjne metody i formy pracy na lekcjach
•    Budowanie pozytywnego wizerunku placówki wśród uczniów i rodziców/ prawnych opiekunów
dla nauczyciela:
•    Satysfakcja  i zadowolenie z pracy
•    zdobywanie nowych doświadczeń zawodowych

IX.    EWALUACJA

W trakcie realizacji innowacji będzie na bieżąco prowadzona  obserwacja pracy
i postępów uczennic oraz zbierane będą informacje o pozytywnych efektach wychowawczych.  Wyniki ewaluacji zostaną opracowane pod koniec roku szkolnego. Analiza wyników ewaluacji rocznej będzie ważną informacją zwrotną dla nauczyciela prowadzącego zajęcia  dotyczącą poziomu zaangażowania i zainteresowania uczennic lekcjami w ramach innowacji oraz poczynionymi postępami. W końcowym etapie realizacji działań innowacyjnych wyniki przeprowadzonej ewaluacji zostaną opracowane w formie sprawozdania, z którym zapoznani zostaną uczennice, ich rodzice i rada pedagogiczna.
     Ewaluacji podlegać będą:
•    stopień realizacji programu innowacyjnego;
•    skuteczność metod, technik i form pracy na zajęciach;
•    atrakcyjność programu;
•    użyteczność programu dla jego uczestników;
•    efektywność programu
•    narzędzia służące do przeprowadzenia ewaluacji:
•    obserwacja pracy uczniów, ich zaangażowania i poziomu zainteresowania;
•     rozmowy z uczniami;
•    analiza postępów i osiągnięć uczniów;
•    ankieta skierowana do uczniów;
Ewaluacja pozwoli na wyciagnięcie istotnych wniosków dotyczących zastosowanych metod, technik i form pracy oraz celowości realizowania podobnych przedsięwzięć
w przyszłości.

Literatura:
1.    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art. 1 pkt 18, art. 44 ust. 2 pkt 3, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.
2.    Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz.U. nr 56, poz. 506, z późn. zm)
4.    Hanna Komorowska: O programach prawie wszystko, WSiP,1999
5.    Jeremy Harmer: The Practice of English Language Teaching, Pearson, 2007
6.    Beata Karpeta-Peć: Otwarty, aktywny, samodzielny... Alternatywne formy pracy: przewodnik dla nauczycieli języków obcych, Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., 2008
7.    Czykwin, E. 1995. Samoświadomość nauczyciela. Białystok: Trans – Humana
8.    Języki obce w szkole, nr 2/2017,Gry In zabawy towarzyskie na lekcjach języka angielskiego, Dorota Kondrat
9.    http://nz.dlastudenta.pl/artykul/10-najlepszych-polskich-teleturniejow,63140.html