• Nasza misja

   Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt niedostosowanych społecznie.

  Więcej...

 • Wsparcie

  Dziękujemy wszystkim sponsorom oraz instytucjom i osobom wspierającym naszą działalność, które okazując wielkie serce pomagają rozwijać się naszej placówce. Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/wspieraja-nas
 • Media o Nas

  Tu znajdziesz wszystkie informację związane z nami i opublikowane przez media.

  Więcej...

  http://osrodek.erdwa.vxm.pl/index.php/pisza-o-nas

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Koło Ekologiczne

Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.

Koło ekologiczne działa pod opieką wychowawców: p. Edyty Frankowicz, p. Heleny Soleckiej, p. Martyny Jamki, i p. Magdaleny Jędrzejczak.

Głównym celem działalności koła jest skuteczne i efektywne kształtowanie świadomości ekologicznej wychowanek oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół naszego Ośrodka.

Forma i tematyka zajęć koła została dostosowana do zainteresowań, oczekiwań oraz możliwości dziewcząt. Główny nacisk położony jest na konkretne działania wychowanek w ośrodku, wokół ośrodka i w danej okolicy. Pozwala to na wyzwolenie postawy aktywnej wobec problemów ochrony otaczającej nas przyrody. Obcując z naturą, widząc jej piękno i ślady postępującej degradacji, wychowanki wykształcają w sobie poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.176986